Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden worden verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: degene die de overeenkomst met Merces Custodio BV aangaat;
 2. Merces Custodio BV: opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht, hierna te noemen Merces Custodio;
 3. Opdracht: het ten behoeve van de opdrachtgever leveren van diensten.

Artikel 2. Toepassing

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Merces Custodio en opdrachtgevers.
 2. Per opdracht kunnen aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding

 1. In de offertes van Merces Custodio wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Alle offertes zijn vrijblijvend. De geldigheid van offertes is beperkt tot 30 dagen na uitgifte, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Merces Custodio niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Alleen een schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever verbindt Merces Custodio tot het uitvoeren van een opdracht. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle voor de opdrachtuitvoering benodigde informatie heeft verstrekt.
 4. Merces Custodio zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 4. Ter beschikking stellen informatie

 1. Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen verstrekt de opdrachtgever alle door Merces Custodio benodigde informatie uiterlijk 2 weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders vastgelegd.

Artikel 5. Ter beschikkingstelling van medewerkers

 1. De opdrachtgever verstrekt aan Merces Custodio inlichtingen over arbeidsplaats en arbeidsomstan-digheden betrekking hebbende op de professional alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Merces Custodio kan in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de professional opdrachtgever een schriftelijk voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde professional door een andere professional. De opdrachtgever beslist binnen een week of hij aan Merces Custodio schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de professional te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere professional die de werkzaamheden verricht met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld.
 3. Merces Custodio schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet-vervanging van de ter beschikking gestelde professional, waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks de opdracht eindigt.
 4. Naast medewerkers van Merces Custodio kunnen ook derden worden betrokken bij de uitvoering van een opdracht. De voor Merces Custodio uit de voorwaarden voortvloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op zowel eigen medewerkers als op de door Merces Custodio van derden betrokken medewerkers.

Artikel 6 Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De opdrachtgever verstrekt aan Merces Custodio inlichtingen over arbeidsplaats en arbeidsomstan-digheden betrekking hebbende op de professional alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht.
 2. Merces Custodio kan in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de professional opdrachtgever een schriftelijk voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde professional door een andere professional. De opdrachtgever beslist binnen een week of hij aan Merces Custodio schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de professional te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere professional die de werkzaamheden verricht met voortzetting van de opdracht als hiervoor bedoeld.
 3. Merces Custodio schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet-vervanging van de ter beschikking gestelde professional, waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks de opdracht eindigt.
 4. Naast medewerkers van Merces Custodio kunnen ook derden worden betrokken bij de uitvoering van een opdracht. De voor Merces Custodio uit de voorwaarden voortvloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op zowel eigen medewerkers als op de door Merces Custodio van derden betrokken medewerkers.

Artikel 7. Tarieven en kosten van de opdracht

 1. De geldende tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn vermeld op de door Merces Custodio aan de opdrachtgever verstrekte offerte. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven en kosten in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven zijn de tarieven tevens exclusief de met de opdracht samenhangende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, huur van ruimtes, secretariaat- en administratiekosten.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. De betaling van de geleverde diensten dient te geschieden binnen de tussen Merces Custodio en de opdrachtgever overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 15 dagen na de factuurdatum. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand, zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

 2. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort de betalingsverplichting niet op en dient binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever aan Merces Custodio schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Als blijkt dat het gefactureerde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen op de bankrekening van Merces Custodio is bijgeschreven, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vordering van Merces Custodio terstond opeisbaar.

 3. Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever vanaf de op grond van de hierboven vermelde bepaling geldende vervaldatum tot en met de dag van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Indien ter zake van de betaling van de declaratie door de opdrachtgever (buiten)-gerechtelijke incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn alle door Merces Custodio gemaakte daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 4. Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt Merces Custodio zich tevens het recht voor de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen ter zake van de overeenkomst op te schorten of de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, één en ander onverminderd de overige rechten van Merces Custodio.

Artikel 9. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

 1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien beide partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

 2. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Merces Custodio dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden.

 3. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever zal Merces Custodio de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerkosten, zijn die voor rekening van de opdrachtgever. Dit zal schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden.

Artikel 10. Ontbinding en annulering van een opdracht

 1. Indien een opdrachtgever of Merces Custodio niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeien is Merces Custodio respectievelijk de opdrachtgever, na ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en met directe ingang van rechtswege te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever respectievelijk Merces Custodio.

 2. Bij betalingsonvermogen, aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling, aanbieding van een crediteurenakkoord, beslaglegging of dreigende beslaglegging ten laste van de opdrachtgever respectievelijk Merces Custodio, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever respectievelijk Merces Custodio, is de opdrachtgever c.q. Merces Custodio direct in verzuim en kan Merces Custodio respectievelijk de opdrachtgever de overeenkomst met directe ingang van rechtswege ontbinden middels een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever respectievelijk Merces Custodio, zonder dat daartoe een opzegtermijn of ingebrekestelling is vereist. 3 Bij een ontbinding heeft Merces Custodio recht op een redelijke compensatie. Deze redelijke compensatie wordt vastgesteld op de kosten verbonden aan de door Merces Custodio in het kader van de overeenkomst reeds aangegane externe verplichtingen. Merces Custodio houdt in geval van een ontbinding aanspraak op betaling door de opdrachtgever van de declaraties voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden, waarbij de in het kader van de werkzaamheden tot stand gebrachte materialen ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Indien een opdracht wordt afgezegd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
  – binnen 4 tot 6 weken voor de aanvangsdatum: 10%
  – binnen 1 tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 25%
  – binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum: 50% van het verschuldigde factuurbedrag. Het volledige factuurbedrag is verschuldigd bij annulering na aanvang van de opdracht.

Artikel 11. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle door Merces Custodio geleverde zaken, waaronder mede begrepen rapporten, adviezen, overeenkomsten, protocollen, software, (elektronische) bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Merces Custodio worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit. Genoemde zaken blijven eigendom van Merces Custodio totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Merces Custodio gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Merces Custodio is een opdrachtgever niet gerechtigd tot gebruikmaking van kennis, werkwijzen, aanpak en materialen. Evenmin mag één en ander worden doorverkocht of op andere wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, voor welk doel dan ook. Merces Custodio behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaam-heden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

 1. Merces Custodio is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de
  opdrachtgever jegens derden. Merces Custodio zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaat-regelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Merces Custodio aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Merces Custodio, haar werkwijze e.d.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid voor tekortkomingen kan slechts voortvloeien uit de in artikel 3 genoemde verplichtingen en eventuele verplichtingen voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst door Merces Custodio schriftelijk zijn toegezegd. Behoudens opzet, grove schuld of beroepsfouten aan de zijde van Merces Custodio zijn alle verdere aanspraken, uit welken hoofde of met welke strekking ook, met inbegrip van gevolgschade, uitgesloten. De aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt overigens begrensd tot het bedrag van € 50.000,–.
 2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever vervallen. De opdrachtgever kan de schade tot 1 jaar na het afronden van de opdracht melden. Indien opdrachtgever gedurende een door Merces Custodio uit te voeren opdracht keuzes maakt waar Merces Custodio ernstige bezwaren tegen heeft en welke schadelijk (kunnen) zijn voor de uitkomst van de opdracht, dan is Merces Custodio gerechtigd de werkzaamheden per direct te staken en is Merces Custodio niet aansprakelijk voor de betreffende schade. De kosten welke tot het moment van staken van de werkzaamheden zijn gemaakt zullen door Merces Custodio bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Merces Custodio behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Artikel 14 Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de professional die ter beschikking gesteld wordt of is ingezet bij de door Merces Custodio geleverde dienstverlening, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.

 2. De opdrachtgever brengt Merces Custodio schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de professional een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan Merces Custodio tegen welk tijdstip de professional de overeenkomst met Merces Custodio rechtsgeldig kan doen eindigen.

 3. De opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de professional de overeenkomst met Merces Custodio rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat de opdrachtgever met professional een rechtstreekse arbeidsverhouding met deze professional aangaat onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met deze professional aangaan indien en voor zolang de professional de overeenkomst niet rechtgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.

 4. Indien de opdrachtgever tijdens een opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ter beschikking gestelde professional en ook aangaat is de opdrachtgever aan Merces Custodio verschuldigd een vergoeding ten bedrage van 30% van het bruto jaarsalaris van de professional.

 5. Indien de opdrachtgever met de professional een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen zes maanden na de beëindiging van de terbeschikkingstelling van die professional, is de opdrachtgever aan Merces Custodio een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het bruto jaarsalaris van de professional.

 6. Indien door tussenkomst van Merces Custodio een professional aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke opdrachtgever met die professional die de werkzaamheden verricht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke opdrachtgever aan Merces Custodio een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het bruto jaarsalaris dat voor de betrokken professional, gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de opdracht zou zijn tot stand gekomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Merces Custodio en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Merces Custodio is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Merces Custodio het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17. Werking

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amersfoort, alwaar Merces Custodio is ingeschreven onder nummer 32119121. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deventer, 01-01-2018