Half miljoen schadelastbeperking

Herzieningsverzoek WGA

Spookwerknemers

Een aantal jaar geleden kreeg ik het verzoek van een relatie uit het hoge noorden van het land om de beschikking gedifferentieerde premie WGA te controleren.
Na controle van de opgevraagde specificatie van de Belastingdienst bleek dat drie toegerekende uitkeringen niet meegerekend hadden mogen worden bij het bepalen van de premie 2011. Alle drie de personen kwamen niet voor in de personeelsadministratie. Tevens bleek uit de gegevens dat de WAO uitkeringen toegekend in 2003 meegenomen werden in de berekening van de premie voor 2011.

Ondernomen stappen

Er is direct bezwaar aangetekend tegen de beschikking 2011 bij de Belastingdienst en tevens is gevraagd om de premienota’s van 2007, 2008, 2009 en 2010 te herzien.

Resultaat

De bezwaren zijn door de Belastingdienst gegrond verklaard en de gedifferentieerde premie is zowel voor 2010 en 2011 gecorrigeerd. De besparing voor 2010 was € 47.383,59 en voor 2011 leverde dit een besparing op van € 40.091,27.
Totale besparing bedroeg maar liefst € 87.474,86

Daar stopt het niet, wij doen meer

Door de controle van de beschikkingen werd mij duidelijk dat er sprake was van een schadelast: Er waren ook daadwerkelijke medewerkers van het bedrijf die een uitkering ontvingen. Maar waren die uitkeringen ook terecht? Ik heb dit uitgezocht.

Naar aanleiding van dit onderzoek viel mijn oog op zes (ex) werknemers die na de WIA-aanvraag een WGA 80-100% toekenning hadden gekregen. UWV geeft standaard bij iedere WGA 100% toekenning in de brief aan “u heeft een meer dan geringe kans op herstel”.

Voor alle zes medewerkers is een herbeoordeling in gang gezet bij UWV.

Win-Win

De herbeoordelingen hebben voor alle zes de medewerkers geleid tot een IVA-toekenning. Bij een IVA-toekenning vervalt de schadelast voor de werkgever en zal deze niet terugkomen in de beschikking werkhervattingkas.
De betreffende medewerkers ontvingen vanaf dat moment een uitkering van 75% i.p.v. 70% en voor onze relatie heeft de omzetting van WGA naar een IVA-toekenning geleid tot een schadelastbeperking van maar liefst € 422.455,00. Dit scheelt de werkgever tonnen in premie Whk!

Meer dan 40.000 euro bespaard door controle beschikking Whk

Herzieningsverzoek WGA

Foutje…in 2011 vergeten een WGA beslissing af te geven

Voor één van onze relaties heb ik alle loonschade gecontroleerd en ik stuitte op de volgende en vooral kostbare fout. Eén van de werknemers kreeg per 5-2-2009 een WGA uitkering van 35-80%.
Eerst gaat de loongerelateerde periode in, daarna volgt of een loonaanvullende uitkering of een vervolguitkering. Om te bepalen welke van toepassing is wordt de werknemer meestal opgeroepen voor een gesprek om opnieuw te beoordelen of er nog sprake is van arbeidsongeschiktheid. Echter doordat UWV hier weinig tijd voor heeft wordt er wel eens gekozen voor een administratieve omzetting. Zo ook in dit geval.
Laat UWV ook nog vergeten een beschikking af te geven. Het gevolg is dat er geen beoordeling is geweest en geen beschikking, waardoor de uitkering voor de volledige loonaanvulling werd doorbelast.

Ondernomen stappen

Omdat de werkgever de administratie niet geheel op orde had, heb ik de beschikkingen opgevraagd. De eerste toekenning beschikking van 2009 werd ontvangen, maar daarna werd het stil. Navraag bleek dat er helemaal geen beschikking is afgegeven.
Vervolgens heeft UWV, na een zeer correct overleg, een nieuwe beoordeling laten doen om een actueel oordeel te hebben, maar ook om te kijken aan het van einde loongerelateerde uitkeringsperiode in welke mate de medewerker nog arbeidsongeschikt was. Deze bleek nagenoeg ongewijzigd en de medewerker had nog steeds recht op een uitkering die is gebaseerd op een percentage tussen de 35-80 procent.

Resultaat

Ik heb een verzoek ingediend bij het WGA loket UWV voor teruggave van het verschil tussen de loonaanvullende uitkering en de vervolguitkering. Omdat het gaat om een verschil van 5 jaar, is er ook gevraagd om de wettelijke rente te vergoeden.

De werkgever heeft hierdoor een bedrag van € 38.473,- plus de rente € 2.907,62 van UWV mogen ontvangen.

Colofon menu

© 2020, Merces Custodio.

website: sbddesign.nl

Bel mij terug